Logo projektu Europejskie staże zawodowe

Projekt „Europejskie staże zawodowe”

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Europejskie staże zawodowe”.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów,rozwój ich kompetencji osobistych przydatnych w życiu zawodowym i osobistym oraz poprawa wyników nauki w szkole uczestników z kategorii osób z mniejszymi szansami.

W projekcie weźmie udział 30 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Uczestnicy projektu podzieleni na dwie 15-osobowe grupy wyjadą na 2-tygodniowe staże do Portugalii. Z każdą grupą stażystów wyjedzie za granicę dwóch opiekunów szkolnych.Każdy uczestnik projektu weźmie udział w zajęciach przygotowujących go do wyjazdu na staż. Będą to zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego.Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu zostanąsfinansowane z pozyskanych środków.

Uczestnicy po odbyciu stażu otrzymają certyfikat odbycia kursu językowego i pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez hiszpańską organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu) – 283 498,78 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich–233 943,19 zł

 #FunduszeUE

 #FunduszeEuropejskie

Skip to content