Zawodowcy II

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Ełcki/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczyna realizację projektu „ZAWODOWCY II” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0015/18 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów Technikum: kierunku technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych oraz Branżowej Szkoły I Stopnia kierunku mechanik pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, organizację szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki, kursów SEP, spawania, zajęć dodatkowych zawodowych, warsztatów grupowych, zapewnienie staży zawodowych dla 120 uczniów, zakup doposażenia bazy dydaktycznej.

Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
  1. Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC),
  2. Innowacyjne metody diagnozy i napraw pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (zwane IPC),
  3. Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE,
  4. Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne.
 2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych specjalistycznych dla uczniów:
  1. Kurs SEP,
  2. Koło elektroniki,
  3. Szkolenie ze spawania,
  4. Projektowanie i montaż układów elektropneumatycznych,
  5. Sterowanie silnikami.
 3. Doposażenie pracowni zawodowej.
 4. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich.
 5. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy ucznia.
 6. Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Budżet projektu: 1 999044,00 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 699 187,40 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 99 952,20 PLN
Wkład własny: 199 904,40 PLN

 

Rok szkolny 2020/2021

  • Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów 2020/2021

Regulamin rekrutacji
Dokumenty rekrutacyjne

  • Harmonogram organizacji zajęć w roku szkolnym 2020/2021

wrzesień – listopad 2020
styczeń – marzec 2021
marzec 2021
maj – czerwiec 2021
sierpień – wrzesień 2021

  • Organizacja staży w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram organizacji staży

Rok szkolny 2019/2020

  • Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów 2019/2020

Regulamin rekrutacji
Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny do projektu ucznia
Załącznik 2 – Karta oceny formulara rekrutacyjnego
Załącznik 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
Załącznik 5 – Oświadczenia
Załącznik 6 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

  • Harmonogram organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020

październik 2019
listopad 2019
grudzień 2019
luty-kwiecień 2020
czerwiec 2020

  • Organizacja staży w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin stażu
Harmonogram organizacji staży


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WIM 2014-2020

Skip to content