Zawodowcy

logotypy funduszy europejskich, warmii i mazur, międzynarodowego centrum doskonalenia zawodowego i unii europejskiej - europejskiego funduszu społecznego

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Ełcki/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczyna realizację projektu „Zawodowcy” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0014/17 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 140 uczniów Technikum kierunku technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierunku mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku poprzez organizację szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki, kursów SEP, Autocad, zajęć dodatkowych zawodowych, warsztatów grupowych, zapewnienie staży zawodowych dla 140 uczniów oraz praktyk dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych, zakup doposażenia bazy dydaktycznej i doskonalenie umiejętności, kompetencji 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

W ramach projektu przewiduje się:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

 • Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwane IPC),
 • Innowacyjne metody diagnozy i napraw pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (zwane IPC),
 • Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (zwane BGA)

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych specjalistycznych dla uczniów:

 • Kurs SEP,
 • Projektowanie i montaż nowoczesnej elektronicznej instalacji rozgłośnieniowej,
 • Montaż i programowanie nowoczesnego elektronicznego systemu dozorowego technologii IP,
 • Montaż i uruchomienie dyskretnego urządzenia elektronicznego,
 • Koło mechatroników,
 • Diagnostyka komputerowa,
 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne w budowie pojazdów samochodowych,
 • Zajęcia z AUTOCAD,
 • Szkolenie ze spawania,

Doposażenie pracowni zawodowej,

Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich,

Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu

Realizację praktyk zawodowych dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Skip to content