Stypendium imienia Jana Pawła II

Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II

Do 18 lutego 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II za osiągnięcia uzyskane w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, spełniający kryteria określone w regulaminie przyznawania stypendium.

Kryteria przyznawania stypendium:

Wybitne uzdolnienia i wysokie wyniki w nauce, tj.:

a) laureat konkursów i olimpiad przedmiotowych i innych niż przedmiotowe oraz sportowiec osiągający sukcesy na szczeblu wojewódzkim z jednoczesną minimalną średnią ocen 4,0 oraz minimalną dobrą oceną z zachowania w poprzednim

bądź

b) finalista konkursów i olimpiad przedmiotowych i innych niż przedmiotowe oraz sportowiec osiągający sukcesy na szczeblu centralnym z jednoczesną minimalną średnią ocen 4,0 oraz minimalną dobrą oceną z zachowania w poprzednim semestrze

bądź

c) finalista konkursów i olimpiad przedmiotowych i innych niż przedmiotowe oraz sportowiec osiągający sukcesy na arenie międzynarodowej z minimalną dobrą oceną z zachowania w poprzednim semestrze

bądź

d) co najmniej średnia ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania w poprzednim semestrze

bądź

e) uczeń niepełnosprawny fizycznie (do 18 roku życia z niepełnosprawnością typu: niedowidzenie, niedosłyszenie, z uszkodzeniem kończyn górnych i dolnych oraz powyżej 18 roku życia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym) z łącznym spełnieniem minimalnej średniej ocen 4,00 w poprzednim semestrze

Prawidłowo uzupełnione wnioski należy dostarczyć do szkoły do 18 lutego 2022 r. do pani Agaty Sewastianowicz. Osiągnięcia sportowe lub w konkursach przedmiotowych należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami (np. dołączyć ksero dyplomu lub zaświadczenia).

Wniosek o przyznanie Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II

Skip to content